Opret fragtopgave Tilmelding Om ONTRIS Kontakt New Log ind  

 

Med ONTRIS får du knivskarpe priser på forsendelse af dit gods

Når du har oprettet din fragtopgave, får du med det samme vist tilbud fra relevante transportører og speditører.

Du kan også vælge at sende dit gods i udbud. Angiv, hvad du maksimalt vil give for transporten, samt hvor længe du ønsker godset i udbud.

Hvis du tilmelder dig ONTRIS, har du som medlem yderligere den mulighed, at du kan sende din transportopgave til dine foretrukne leverandører.

Med ONTRIS er du altid sikker på, at få opgaven løst til rette pris på rette tid.

ONTRIS demo

 

Medlemsbetingelser

1. Accept

1.1. Tilmeldt transportkøber, transportør og speditør – efterfølgende kaldet medlemmet – bekræfter ved sin tilmelding at have læst og accepteret nedenstående betingelser for brug af ONTRIS.

2. Omfang, varighed og ophør

2.1. Medlemskabet giver brugerne ret til at anvende alle faciliteter på www.ontris.com, som er rettet mod den pågældende medlemstype.

2.2. Medlemmet kan til hver en tid opsige sit medlemskab.

3. Medlemmets forpligtelser og indeståelser

3.1. Medlemmet indestår for, at medlemmet alene anvender www.ontris.com’s faciliteter i overensstemmelse med nærværende betingelser og de retningslinier, som fremgår af siden.

3.2. Medlemmet er forpligtet til at hemmeligholde sit brugernavn og password, som under ingen omstændigheder må videregives til tredjemand. Medlemmet indestår for tredjemands misbrug af disse oplysninger, og forpligter sig til straks at give meddelelse til ONTRIS, såfremt medlemmet får mistanke eller viden om, at brugernavn og password er kommet til tredjemands kendskab.

3.3. Er medlemmet en virksomhed, institution eller forening med flere forskelligt geografisk placerede afdelinger/lokaliteter, vil et medlemskab udelukkende være gældende for en enkelt af disse.

3.4. Medlemmet er endvidere forpligtet til at oplyse ONTRIS om sin e-mail adresse, hvortil bindende meddelelser af enhver art kan sendes. Medlemmet er endvidere forpligtet til at oplyse sit CVR-nr/SE-nr.

3.5. Medlemmet påtager sig at friholde ONTRIS for ethvert krav, som måtte blive rejst mod ONTRIS af tredjemand eller offentlige myndigheder som følge af de af medlemmet udbudte transportopgaver, herunder erstatningskrav som følge af indgåede eller eventuelt ikke indgåede transportaftaler. Medlemmets friholdelse af ONTRIS omfatter også omkostninger afholdt til advokat og domstolsbehandling, herunder sagsomkostninger.

3.6. Medlemmet vedkender at alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB2000).

4. ONTRIS juridiske stilling

4.1 ONTRIS formidler alene kontakten mellem transportkøbere og transportsælgere. ONTRIS er derfor ikke ansvarlig som transportkøber, transportsælger, transportør, speditører eller agent eller afdeling af en sådan. Alle aftaler indgås direkte mellem transportkøberen og transportsælgeren.

5. ONTRIS forpligtelser

5.1. ONTRIS er forpligtet til at tilstræbe at driften af www.ontris.com sker i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at de lovgivningsmæssige krav vedrørende sikkerhedsmæssige standarder, og behandling af oplysninger om brugere og betalingstransaktioner overholdes.

5.2. Reklamationer vedrørende driften kan ske til info@ontris.com.

6. ONTRIS ansvarsfraskrivelser

6.1. ONTRIS forbeholder sig ret til at fastsætte og/eller ændre de nærmere retningslinjer for anvendelse af www.ontris.com. Ændringer af retningslinjer for anvendelse af ww.ontris.com skal varsles med 3 måneder.

6.2. ONTRIS fraskriver sig erstatningsansvar samt ethvert andet ansvar i forhold til medlemmet, tredjemand eller offentlige myndigheder som følge af medlemmets anvendelse af www.ontris.com, herunder erstatningskrav som følge af indgåede eller eventuelt ikke indgåede transportaftaler. ONTRIS fraskriver sig ansvar og krav, som medlemmet kan ifalde over for offentlige myndigheder, herunder vedrørende skatter og afgifter m.v. eller som følge af manglende overholdelse af licitationslovgivning, konkurrencelovgivning, m.v. Medlemmet bærer således selv det fulde ansvar for anvendelse af www.ontris.com, ligesom medlemmet bærer det fulde ansvar for, at indtastede data, herunder stamoplysninger, er korrekte og retvisende.

6.3. ONTRIS erstatningsansvar omfatter ikke indirekte eller afledte tab af nogen art, herunder driftstab, tabt avance, tab af data eller lignende. ONTRIS erstatningsansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige det vederlag, som medlemmet bliver fratrukket det beløb transportkøberen betaler ved en ordreafgivelse.

7. Misligholdelse

7.1. Ved medlemmets væsentlige misligholdelse af medlemskabet, er ONTRIS berettiget til uden varsel at ophæve medlemskabet.

7.2. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet de til enhver tid gældende retningslinjer for anvendelse af www.ontris.com.

7.3. Ved ophævelse har ONTRIS krav på erstatning efter dansk rets almindelige regler. Medlemmet har ikke krav på at få tilbagebetalt allerede erlagte vederlag, hverken helt eller delvist.

8. Værneting og lovvalg

8.1. Enhver tvist som udspringer af nærværende betingelser afgøres efter dansk ret med Esbjerg Byret som værneting.

8.2. ONTRIS er dog berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor medlemmets forretningssted er beliggende.

9. Afregningsbestemmelser

9.1. ONTRIS tager en provision på 5 % af enhver indgået aftale. Betaling sker gennem ONTRIS, der sender det afregnede beløb (fratrukket provision) til fragtleverandøren hver 14 dag. ONTRIS forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår med tre måneders varsel.

 

Liljevej 9
6705 Esbjerg Ø
E-mail: info@ontris.com
CVR: 36199334

Medlemsbetingelser
Hvordan bruger vi cookies
Support
Vi accepterer: